Vogelsoorten


Deze pagina is nog gedeeltelijk onder constructie. Als u op een vogel klikt krijgt u een pdf file met soortspecifieke informatie zoals nestkaarten en welke biometrie maten te nemen.

a

Aalscholver

Appelvink

b

Baardman

Bergeend

Blauwborst

Blauwe kiekendief

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Bontbekplevier

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Boomleeuwerik

Boompieper

Boomvalk

Bosrietzanger

Bosuil

Braamsluiper

Bruine kiekendief

Buidelmees

Buizerd

d

Dodaars

Draaihals

Duinpieper

Dwergstern

e

Eidereend

Ekster

Europese kanarie

f

Fitis

Fluiter

Fuut

g

Gaai

Geelgors

Gekraagde roodstaart

Gele kwikstaart

Geoorde fuut

Gierzwaluw

Glanskop

Goudhaantje

Goudvink

Grasmus

Graspieper

Grauwe gans

Grauwe kiekendief

Grauwe klauwier

Grauwe vliegenvanger

Groene specht

Groenling

Grote bonte specht

Grote gele kwikstaart

Grote karekiet

Grote lijster

Grote stern

Grutto

h

Havik

Heggemus

Holenduif

Houtduif

Houtsnip

Huismus

Huiszwaluw

i

IJsvogel

k

Kauw

Kemphaan

Kerkuil

Kievit

Kleine barmsijs

Kleine bonte specht

Kleine karekiet

Kleine mantelmeeuw

Kleine plevier

Kluut

Kneu

Knobbelzwaan

Koekoek

Kokmeeuw

Koolmees

Krakeend

Kramsvogel

Kruisbek

Kuifeend

Kuifleeuwerik

Kuifmees

Kwartel

Kwartelkoning

l

Lepelaar

m

Matkop

Meerkoet

Merel

n

Nachtegaal

Nachtzwaluw

Nijlgans

Noordse stern

o

Oeverzwaluw

Ooievaar

p

Paapje

Patrijs

Pimpelmees

Porseleinhoen

Purperreiger

Putter

r

Raaf

Ransuil

Rietgors

Rietzanger

Ringmus

Roek

Roerdomp

Roodborst

Roodborsttapuit

s

Scholekster

Sijs

Slobeend

Snor

Sperwer

Spotvogel

Spreeuw

Sprinkhaanzanger

Staartmees

Steenuil

Stormmeeuw

Strandplevier

t

Tafeleend

Tapuit

Tjiftjaf

Torenvalk

Tortelduif

Tuinfluiter

Tureluur

Turkse tortel

v

Veldleeuwerik

Velduil

Vink

Visdief

Vuurgoudhaantje

w

Waterhoen

Waterral

Watersnip

Wespendief

Wielewaal

Wilde eend

Winterkoning

Wintertaling

Witte kwikstaart

Woudaapje

Wulp

z

Zanglijster

Zilvermeeuw

Zomertaling

Zwarte kraai

Zwarte mees

Zwarte roodstaart

Zwarte specht

Zwarte stern

Zwartkop

Zwartkopmeeuw