Ringmachtiging

U kunt alleen vogels vangen en ringen indien u in bezit bent van een geldige machtiging van Vogeltrekstation. Deze machtigingen zijn kosteloos voor vrijwilligers. Machtigingen voor specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd door professionele organisaties zijn onderhevig aan leges.

Uw machtiging geeft u het recht om vogels te mogen vangen ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Aan uw machtiging zijn voorwaarden verbonden. Zorgt u ervoor dat u deze voorwaarden strikt naleeft.

Voorwaarden en beleid ringmachtiging

Verlenging

Uw machtiging is één jaar geldig. De termijn loopt van 1 maart tot 1 maart. U dient zelf elk jaar een verzoek tot verlenging van uw machtiging in te dienen bij Vogeltrekstation. Eens per jaar stuurt Vogeltrekstation een online formulier rond. Om in aanmerking te komen voor verlenging dient u uw gegevens van afgelopen jaar ingevoerd te hebben in GRIEL en dient u een geldige certificering te hebben. Dat is tevens het moment om wijziging of uitbreiding van uw machtiging aan te vragen. Het (tijdig) verlengen van uw ringmachtiging is uw verantwoordelijkheid, stuurt u daarom tijdig het aanvraagformulier op om teleurstelling te voorkomen.

Certificering

Sinds 1 januari 2001 kent Vogeltrekstation een certificeringssysteem. De certificering wordt zowel inhoudelijk als uitvoerend mede gedragen door de Ringersvereniging. Het hoofddoel van een certificering is kennis delen en de kwaliteit van het ringen waarborgen.

Het succesvol bijwonen van een certificeringsbijeenkomst verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie tot vijf jaar in het geval van praktijkbijeenkomsten, en met één jaar voor theoriebijeenkomsten, gerekend van de datum van de gevolgde bijeenkomst. Vóór het verstrijken van de termijn dient een ringer een nieuwe bijeenkomst te hebben gevolgd. De datum waarop uw certificeringsstatus afloopt wordt vermeld op uw ringmachtiging.

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig bijwonen van een certificeringsbijeenkomst. U kunt een keuze maken uit de certificeringsbijeenkomsten in de agenda op de website, en zich voor een bijeenkomst opgeven bij Vogeltrekstation. Het is ook mogelijk om, na overleg, een afspraak te maken met een door ons aangewezen 'instructeur', voor een individuele certificering.

Instituutmachtiging

Machtiging aanvragen voor specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd door wetenschappelijke instituten, PGO’s en commerciële (groene) bureaus en andere professionele organisaties kunnen worden verstrekt zonder examen en zonder verplichte deelname aan door Vogeltrekstation georganiseerde certificeringsbijeenkomsten. Vogeltrekstation moedigt deelname aan georganiseerde bijeenkomsten wel aan. De verantwoordelijkheid voor het correct en ethisch aanvaardbaar vangen en ringen van vogels ligt in deze gevallen bij de uitvoerende instantie. Deze draagt zorg voor de opleiding van de ringer en het correct en ethisch verantwoord vangen en ringen van de vogels. Vogeltrekstation brengt in deze gevallen echter leges in rekening voor het verstrekken van de machtiging. De leges bedragen 150 euro (excl. BTW) per machtiging. Ook deze machtiging is voor maximaal 1 jaar. U dient zelf tijdig verlenging aan te vragen.

Overtredingen

De handelingen waartoe Vogeltrekstation u als ringer machtigt, staan in uw ringmachtiging beschreven, met de bijbehorende voorwaarden. De formuleringen in uw ringmachtiging zijn duidelijk en helder, en slechts voor één uitleg vatbaar. De ringmachtiging en voorwaarden zijn gebaseerd op artikelen uit de Wet en voorschriften van Vogeltrekstation. Uw ringmachtiging is een wettelijk stuk.

Als een overtreding wordt opgemerkt dan dient u zich een aantal aspecten te realiseren:

  1. Vogeltrekstation staat altijd aan de kant van de Wet.
  2. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, dit ter onze beoordeling, kan Vogeltrekstation onmiddellijk maatregelen nemen. Het zwaarste instrument wat ons ter beschikking staat is het definitief intrekken van uw ringmachtiging.
  3. Als er een proces-verbaal is opgemaakt en Vogeltrekstation heeft besloten uw ringmachtiging niet (tijdelijk) in te trekken, dan wordt er, zolang er nog geen rechterlijke uitspraak is, niets aan de bevoegdheden in uw ringmachtiging veranderd.
  4. Als u door een rechter wordt veroordeeld wegens een overtreding van de in uw ringmachtiging genoemde bevoegdheden en/of bepalingen, of met een schikking uw rechtsvervolging deswege voorkomt, dan kan de rechter uw ringmachtiging intrekken. Als de rechter dat niet doet, dan kan Vogeltrekstation het alsnog doen.