Pullen

In Nederland worden jaarlijks vele vogels van een ring voorzien. Ongeveer een kwart daarvan betreft nestjongen en niet-vliegvlugge kuikens, zogenaamde pullen.

Juist het ringen van (nestjongen van) Nederlandse broedvogels is van bijzonder nut. Belangrijke populatie sturende factoren ontwikkelen zich in ons land immers niet altijd hetzelfde als elders, en voor sommige vragen is het nodig te weten welke specifieke trek- en overwinteringsgebieden de Nederlandse broedpopulaties aandoen.

Het ringen van jonge vogels levert daarbij informatie op over hun lotgevallen in het eerste levensjaar, die door het ringen van volwassen vogels niet kan worden verkregen. Denk aan sterfte in de kwetsbare periode kort na het uitvliegen en in de eerste winter, verschillen tussen leeftijdsgroepen in trekroute en overwinteringsgebied, en dispersie van geboorteplek naar de plaats van vestiging als broedvogel.

Buizerdjongen

Foto: V. Eggenhuizen

Voor sommige vragen is informatie over de precieze geboorteplaats van vogels vereist, en die is voorhanden wanneer vogels als nestjong (of niet-vliegvlug kuiken) zijn geringd. Daarnaast geeft alleen het ringen van nestjongen informatie over hun geboortedatum, die bijvoorbeeld valt te gebruiken om lange-termijnveranderingen in de broedfenologie te beschrijven, bijvoorbeeld ten gevolge van klimaatverandering.

De aantallen nestjongen die jaarlijks in Nederland worden geringd variëren enorm tussen vogelsoorten. Ze zijn groot voor roofvogels en uilen, vooral dankzij WRNSTONE en de Kerkuilen Werkgroep Nederland), en meeuwen en sterns. De vogelgroep waarvan de grootste aantallen nestjongen worden geringd zijn de zangvogels, met zo’n 35.000 per jaar. Het overgrote deel hiervan betreft echter slechts vier soorten: kool- en pimpelmees, bonte vliegenvanger  en boerenzwaluw. Overige soorten, bijvoorbeeld die van de Nederlandse rode lijst, worden zeer weinig geringd, terwijl juist ook voor zulke soorten kunnen ringgegevens waardevolle informatie verschaffen over de oorzaken van de afname.

Wanneer u pullen gaat ringen geeft Vogeltrekstation u het dwingende advies de digitale nestkaart te gebruiken! Om het ringen van nestjongen in nestkasten te bevorderen is Vogeltrekstation tevens aangesloten bij de werkgroep NESTKAST. Uw ringwerk krijgt een belangrijke meerwaarde als u naast het ringen van de jongen ook broedbiologische gegevens, zoals legdatum, legselgrootte, en uitkomstsucces, verzamelt van de nesten waarin u de jongen ringt.