Het ringen van in het wild levende vogels wordt gebruikt als hulpmiddel om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Om zelfstandig vogels te mogen (vangen en) ringen moet men in het bezit zijn van een machtiging waarin u ontheffing wordt verleend van een aantal in de Flora- en faunawet genoemde artikelen. Zo'n ringmachtiging kan, onder auspiciën van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, worden verleend door het Vogeltrekstation onder de volgende voorwaarden:

Leeftijd

Aan de leeftijd van personen waaraan een machtiging wordt verstrekt, hanteert het Vogeltrekstation de volgende leeftijdsgrenzen:

  • Ringer : minimaal 18 jaar
  • Aspirant-ringer : minimaal 16 jaar
  • Gast : geen minimum leeftijd
  • Helper : minimaal 14 jaar. Hiervan kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd en na schriftelijke toestemming van het Vogeltrekstation worden afgeweken, mits de helper volledig binnen en onder direct toezicht van de leden van de ringgroep opereert en niet fungeert als helper van een individueel opererende ringer uit die ringgroep. Het Vogeltrekstation kan daarbij extra regels en eisen opleggen. Hierbij dient als uitgangspunt dat binnen een ringgroep de sociale controle als deugdelijk vangnet zou kunnen dienen.

Toestemming

Aansprakelijkheid is in de wet geregeld. Om te voorkomen dat ringers en/of het Vogeltrekstation bij ongevallen of andere calamiteiten van minderjarigen ten gevolge van het ringwerk door de ouders van minderjarigen of door derden (zoals verzekeraars) aansprakelijk gesteld worden, dient vooraf aan de ouders toestemming gevraagd te worden voor deelname aan de ringactiviteiten.

  •  Voor aspirant-ringers jonger dan 18 jaar dient het Vogeltrekstation schriftelijke toestemming aan de ouders te vragen.
  •  Voor helpers jonger dan 18 jaar dient de betrokken ringer schriftelijke toestemming aan de ouders te vragen. Het Vogeltrekstation verstrekt hiervoor een (te downloaden) standaardformulier.

Examen

Na de stageperiode vraagt het Vogeltrekstation de kandidaat een vangdag door te brengen bij een examinator van onze keuze. Op die dag wordt uw werk beoordeeld op een aantal punten middels een standaardformulier. Aan de hand van het schriftelijk verslag van deze examendag neemt het Vogeltrekstation de beslissing of de kandidaat een ringmachtiging. Tijdens het examen worden de leerdoelen en de vaardigheden (zoals vermeld in he portfolio) getoetst.

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Er is maar één wettelijk geaccepteerde reden om vogels te vangen en ringen: wetenschappelijk onderzoek. Uw ringwerk moet daarom plaatsvinden binnen een bestaand of nieuw op te zetten onderzoeksproject. Bij de aanvraag van een aspirant-ringer kunt u aangeven aan welke project u wilt gaan deelnemen. Nieuwe onderzoeksprojecten kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Na indiening van het voorstel wordt dit door de Plaatsings- en Wetenschapscommissie (binnen 6 weken) op wetenschappelijke waarde getoetst.

 

Administratie

De ringer moet een nauwkeurige administratie bijhouden. Deze administratie is de basis voor het latere wetenschappelijke onderzoek. Ze bestaat hoofdzakelijk uit de notities 'te velde' en de verwerking van de ring- en terugmeldgegevens in 'Griel'. Griel is een online-applicatie waarmee alle dataverkeer tussen ringers, melders en Vogeltrekstation wordt geregeld.

Kosten

De ringers betalen hun eigen vangmiddelen en ringen en krijgen voor het werk dat ze verrichten geen vergoeding. Alleen bij deelname aan door het Vogeltrekstation georganiseerde projecten kunnen de gebruikte ringen en soms ook andere materialen worden vergoed.

Voorschriften

De ringer dient zich te houden aan de voorschriften die genoemd zijn in zijn/haar ringvergunning, en aan de voorschriften die uitgevaardigd worden door het Vogeltrekstation. De belangrijkste daarvan zijn: a. het op de juiste manier vangen en ringen van vogels; b. het niet ringen van 'verboden' vogelsoorten; c. een correcte houding tegenover ondeskundig publiek; d. het maandelijks inzenden van ring- en terugmeldgegevens.

Aansprakelijkheid

Het meewerken aan het wetenschappelijk ringonderzoek geschiedt op geheel vrijwillige basis en het Vogeltrekstation kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en ziekten (of welke nadelige gevolgen dan ook), die kunnen ontstaan bij activiteiten daaromtrent. Het ringwerk vindt plaats op vrijwillige basis, zonder gezagsverhouding of opdracht. U kunt bij uw gemeente controleren of zij en collectieve verzekering voor vrijwilligers hebben afgesloten.