U kunt alleen vogels vangen en ringen indien u in bezit bent van een geldige machtiging tot het vangen en ringen van vogels van het Vogeltrekstation.

Machtiging worden kosteloos verstrekt (zie onder voor uitzonderingen op deze regel). Er zijn drie manieren waarop een machtiging kan worden verkregen:

1. Eigen onderzoeksvoorstel

U kunt een machtiging aanvragen voor een door uzelf geformuleerd onderzoek. U dient dan een onderzoeksvoorstel in (zie onder). Dergelijke voorstellen worden altijd getoetst aan hun belang voor de wetenschap. Ringonderzoek aan vogels is tegenwoordig vooral gericht op het verzamelen van gegevens over populatiedynamische parameters (reproductie en overleving) van populaties, soorten en soortgroepen. Dit gebeurt zowel in het kader van langlopend wetenschappelijk onderzoek als ook ten behoeve van bescherming en beheer. Het is daarom van belang dat het ringwerk in Nederland zodanig wordt vormgegeven dat deze doelen optimaal worden gediend. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt er daarom altijd op gelet of deze in overeenstemming is met de huidige doelen van het ringwerk in Nederland. Indien het voorstel positief wordt beoordeeld volgt een opleidingstraject (zie onder) en een examen. Voor het opleidingstraject dient u zich aan te melden als aspirant-ringer. Eenmaal in bezit van een machtiging dient een ringer regelmatig de certificeringsbijeenkomsten bij te wonen.

2. Deelname aan projecten

Naast het indienen van een onderzoeksvoorstel is het ook mogelijk mee te doen aan een van de gestandaardiseerde ringprojecten die het Vogeltrekstation (mede) organiseert. Op dit moment kunnen nieuwe machtigingen voor de volgende projecten worden afgegeven: CES, RAS, Pullen, Boerenzwaluw. Indien deelname aan een project positief wordt beoordeeld volgt eventueel een opleidingstraject (zie onder) en altijd een examen. Eenmaal in bezit van een machtiging dient een ringer regelmatig de certificeringsbijeenkomsten bij te wonen.

3. Beroepsmachtiging

Machtigingsaanvragen voor specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd door wetenschappelijke instituten, PGO’s en commerciële (groene) bureaus en andere professionele organisaties worden (vrijwel) altijd verstrekt, zonder examen en zonder verplichte deelname aan door Vogeltrekstation georganiseerde certificeringsbijeenkomsten. Vogeltrekstation gaat er van uit dat de benodigde kennis en kunde aanwezig zijn bij de uitvoerende instantie. U dient echter wel aan te kunnen tonen dat dit het geval is. Ook vragen wij de uitvoerende instantie de betreffende ringer te begeleiden en zonodig op te leiden. De verantwoordelijkheid voor het correct en ethisch aanvaardbaar vangen en ringen van vogels ligt in deze gevallen bij de uitvoerende instantie.

Vogeltrekstation brengt voor dit type machtigingen leges in rekening. De leges bedragen 100 euro per machtiging en worden vanaf 1 maart 2010 in rekening gebracht. Machtigingen aan vrijwilligers worden altijd gratis verstrekt.

Vergunning van het Ministerie

Machtigingen tot het vangen en ringen van vogels worden door het Vogeltrekstation afgegeven aan individuele ringers onder een zogenaamde raamvergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de huidige vergunning wordt toestemming verleend vogels in het belang van de wetenschap (pogen) te vangen en te voorzien van een ring, en vogels te verontrusten zover dat onvermijdelijk is bij het vangen. Er wordt tevens ontheffing verleend voor het gebruik van enkele verboden vangmiddellen. Aan de vergunning en ontheffing is een achttal voorschriften verbonden. Het Vogeltrekstation is bij de uitgifte van machtigingen aan individuele ringers gehouden aan deze voorwaarden en beperkingen. Het Ministerie ziet er op toe dat Vogeltrekstation haar taak naar behoren uitvoert. Daarbij wordt er specifiek op gelet of de doelen t.a.v. ringwerk in Nederland worden gediend, of het ringen naar behoren wordt uitgevoerd, en of er voldoende aandacht wordt besteed aan het op peil houden en uitbreiden van de vakkennis en kunde van individuele ringers.

Onderzoeksvoorstel

Denkt u in aanmerking te komen voor een ringmachtiging of uitbreiding ervan, dan dient uw aanvraag vergezeld te zijn van een onderzoeksvoorstel met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Geef duidelijk aan wat het doel is van het ringonderzoek, waar en aan welke soort(en) het onderzoek gaat plaatsvinden, wat de te verwachten steekproefgrootte zal zijn, en op welke termijn resultaten te verwachten zijn. Vergewis u ervan dat uw werk niet overlapt of conflicteert met dat van andere ringers in hetzelfde gebied, zoek van te voren contact met andere ringers in uw omgeving. Samenwerking met andere ringers en/of ringgroepen wordt toegejuicht.

Alleen goed onderbouwde aanvragen die een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over Nederlandse vogels kunnen worden gehonoreerd.

Opleiding

Als basis om in aanmerking te komen voor een ringvergunning wordt van een kandidaat een vogelsoort-afhankelijk opleidingstraject verwacht, waarbij een bepaald minimum aan vaardigheden, kennis, bestede uren en geringde vogels nauwkeurig is omschreven in de daartoe gehanteerde stageformulieren. U dient zich daarvoor aan te melden als aspirant-ringer. Als aspirant-ringer wordt u begeleid door een mentor.

Examen

Na een succesvolle stageperiode wordt de kennis en vaardigheden van de kandidaat getoetst middels een theoretisch examen en een praktijkexamen door een onafhankelijke examinator van onze keuze. Wanneer u geslaagd bent kunt u uw gegevens voor uw vergunning aan ons doorgeven met behulp van het personalia formulier.

Verlenging

Een ringvergunning wordt voor een periode van maximaal een jaar afgegeven. Op 1 maart van elk jaar kan uw vergunning worden verlengd. U dient zelf tijdig verlenging van uw verguning aan te vragen en te voldoen aan de criteria. U kunt zelf het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar Vogeltrekstation.