Het mogen vangen en ringen van vogels is een privilege dat alleen is weggelegd voor ringers die in het bezit zijn van een geldige ringmachtiging uitgegeven door het Vogeltrekstation.

Uw machtiging is afgegeven onder de algemene vergunning die door het Ministerie van EL&I aan Vogeltrekstation is verstrekt. Deze machtiging verwijst naar artikel 114 van de Flora- en faunawet waarin de overgangsbepalingen worden beschreven. Daarin staat dat vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de Vogelwet 1936 en de Jachtwet van kracht blijven voor de tijd dat zij zijn verleend. Effectief fungeert uw ringmachtiging als een ontheffing van de artikelen 9, 13 en 15 onder artikel 75 van de Flora- en faunawet.