Een goede relatie met het publiek is een belangrijk onderdeel als u 'aan het werk bent'.

Vangen en ringen is een door de wet goedgekeurd hulpmiddel bij wetenschappelijk onderzoek, maar het is duidelijk dat de publieke opinie van grote (negatieve) invloed kan zijn als onwetend publiek niet correct word te woord gestaan. Vangen en ringen dienen een wetenschappelijk doel en ringers hebben de plicht de bedoelingen van hun activiteiten uit te leggen aan geïnteresseerd publiek.

Ringers moeten de volgende punten in ogenschouw nemen:

 • Alle ringers behoren goed contact met het publiek te hebben en te houden.
 • Uw gedrag tijdens het ringwerk behoort voorbeeldig te zijn, op elk moment, onder alle omstandigheden.
 • De kwaliteit van het hanteren van de vogel moet boven elke twijfel verheven zijn, waarbij zo weinig mogelijk mensen de vogel in de hand hebben, en de vogel zo snel mogelijk weer de vrijheid krijgt.
 • Ringers behoren altijd zodanig te handelen dat een goede reputatie van het ringwerk in zijn algemeenheid niet op het spel staat.

Sommig ringwerk (ganzen en zwanen) is letterlijk heel goed zichtbaar en het is verstandig als de ringer(s) goed is voorbereid:

 • Houdt de goede volgorde aan!!!: eerst publiek inlichten, dan pas gaan vangen.
 • Heb één persoon van uw groep beschikbaar met als enige taak het publiek te woord te staan.
 • Zorg voor een papier ('flyer') waarop alle wetenswaardigheden van uw project staan, zeker hoe en waarom de vogels worden gevangen en wie bij dit project is betrokken. Als de media er bij worden betrokken hebben ze in ieder geval de goede gegevens.
 • Informeer de plaatselijke politie van te voren zodat zij weten wat er aan de hand is, en geeft ze meteen het papier met alle info van uw project.
 • Wees er zeker van dat alle handelingen soepel en efficiënt verlopen en dat de gebruikte technieken niet het publiek alarmeren.

Bezoek van onbekende personen

Bij het vangen van vogels gebeurt het soms dat u bezoek krijgt van onbekende personen. Zij komen toevallig langs uw vangplaats en zijn nieuwsgierig naar wat u aan het doen bent. Zijn deze mensen op de hoogte van het ringonderzoek dan zullen ze met grote belangstelling uw werk volgen. Zijn ze niet met het ringwerk bekend dan moet u er zich bewust van zijn, en er op voorbereid zijn, dat er heftige negatieve reacties kunnen optreden (een spartelende torenvalk in pootstrikken of een kluwen pimpelmezen in een mistnet is voor een leek geen vrolijk gezicht). Men denkt al heel snel dat de vogels bestemd zijn voor de volière. Bij zo'n ontmoeting is uw houding heel belangrijk, voornamelijk voor uzelf maar ook voor de naam van het Vogeltrekstation.

 • Blijf kalm.
 • Sta open voor hun gezichtspunten.
 • Maak duidelijk dat dit 'werk' uitgevoerd wordt door hiervoor opgeleide en gekwalificeerde mensen.
 • Maak duidelijk dat dit vang- en ringwerk bij de wet is toegestaan en ook de landeigenaar heeft zijn toestemming gegeven.
 • Heb uw ringvergunning bij de hand om die aan uw 'gast' te kunnen laten zien.
 • Vertel van de wetenschappelijke basis voor onderzoek aan trek, overleving etc.
 • Laat ze het ringen en meten zien. Vooral het loslaten van de vogel is rustgevend voor publiek.
 • Als u uw bezoekers niet kunt overtuigen geef ze dan het telefoonnummer van het Vogeltrekstation zodat ze navraag kunnen doen.

Voor een leek is het een akelig gezicht om vogels in een net te zien hangen. Voorkom dit door uw vangmiddelen zo te plaatsen, dat ze voor het publiek niet te vinden zijn. U voorkomt daarmee moeilijkheden.

Bezoek terwijl u afwezig bent

Het mag nooit voorkomen dat er onbekenden bij uw vangmiddelen komen terwijl u juist even afwezig bent! Gebeurt dit toch en hangen er bovendien nog vogels in het net dan ontstaan er meestal grote moeilijkheden, die de ringer aan zichzelf heeft te wijten. De netten worden vernield; de politie wordt gewaarschuwd; kortom problemen. U moet uw netten daarom zo bewaken dat er niemand de kans krijgt om ongezien er bij te komen. Dit houdt onder meer in dat u in uw eentje nooit op twee of meer plaatsen tegelijkertijd kunt vangen, als u geen uitstekend overzicht over uw vangplaatsen kunt houden. Overzicht betekent b.v. dat twee vangplaatsen niet meer dan één minuut te voet van elkaar mogen zijn verwijderd. Het is zeer waardevol dat het publiek een goede indruk krijgt van uw en ons werk. Een enkele onvoorzichtigheid kan in dit opzicht heel veel schade berokkenen, zoals in het verleden wel is gebeurd. Bij ernstige of herhaalde klachten van de zijde van het publiek, al of niet in combinatie met contacten met de politie en/of de AID,  kan het Vogeltrekstation besluiten de ringvergunning met onmiddellijke ingang op te schorten of in te trekken.

Reacties van het publiek op (vogels in) vangmiddelen

U als ringer moet er van op de hoogte zijn (in uw opleiding is dat zeker aan de orde geweest) dat het publiek soms heftig en ongenuanceerd kan reageren als het vogels ziet die door uw toedoen zijn gevangen. Men denkt dan vaak eerst het allerergste en maakt U daar ook voor uit. Probeer rustig te blijven, laat uw 'gast' uitrazen en probeer uitsluitend ter zake kundige opmerkingen te maken: 'alle vergunningen hiervoor zijn aanwezig en in orde, die kunt U nu inzien als U dat wilt', 'wij zijn hiervoor opgeleid en getraind', 'de vogels worden met een paar minuten weer losgelaten, u kunt daar bij blijven als U dat wilt', 'ten dienste van de wetenschap', 'U kunt de politie waarschuwen als U dat wilt, ik zal die mensen de desbetreffende vergunningen dan laten zien', 'U kunt navraag doen bij het Vogeltrekstation als U dat wilt'. Vooral het loslaten van de vogels stelt de mensen vaak zeer gerust.

Het is zeer waardevol dat het publiek een goede indruk krijgt van uw en ons werk. Een enkele onvoorzichtigheid kan in dit opzicht heel veel schade berokkenen, zoals in het verleden wel is gebeurd. Bij ernstige of herhaalde klachten van de zijde van het publiek, al of niet in combinatie met contacten met de politie en/of de AID,  kan het Vogeltrekstation besluiten de ringvergunning met onmiddellijke ingang op te schorten of in te trekken.