Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’ die gisteren, 21 novmber 2017, werd opgesteld tijdens een positief en constructief overleg. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze negatieve trends doen zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten.

Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken. Dit doen zij in samenwerking met een grote groep belanghebbenden om de ambitie en de wijze van uitvoering concreet vorm te geven.

Het Vogeltrekstation juicht dit initiatief van harte toe en volgt de verdere uitwerking van het plan met grote belangstelling. Een aanzienlijk deel van het Nederlandse ringwerk, in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers en aangestuurd door het Vogeltrekstation van het NIOO-KNAW, speelt zich af in het agrarisch landschap. De gegevens worden verzameld in het kader van een kleurrijk pallet aan populatiestudies, en deze dragen in belangrijke mate bij aan de gegevensverzameling die licht kan werpen op de achterliggende oorzaken van de teloorgang van vogels van het platteland.

Het overleg was een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN), contactpersoon is secretaris Claudius van de Vijver

Foto: kievitkuikens in het agrarisch landschap (copyright Peter Pfeifer)