Er is een gedragscode vogels ringen opgesteld. De gedragscode is geformuleerd door het Vogeltrekstation, en met belangrijke input van de Ringersvereniging tot stand gekomen. De gedragscode is een set regels en afspraken waar ringers naar dienen te handelen. Indien u vindt dat een ringer in strijd handelt met de gedragscode dan kunt u een klacht indienen. De gedragscode is ingedeeld in vijf aandachtsvelden:

1. Het welzijn van gevangen vogels staat altijd voorop. Ringers dienen precies te weten hoe de vangmiddelen gebruikt moeten worden en welke gedragsregels daarbij gelden. Extra voorzichtigheid is bijvoorbeeld geboden bij slechte weersomstandigheden, bij kwetsbare vogelsoorten of tijdens het broedseizoen.

2. Houd u aan de bepalingen in uw ringmachtiging en de geldende wetten en regelgeving. Ringers handelen nooit in strijd met wat er in hun ringmachtiging omschreven staat en leven regels en wetten die van toepassing zijn altijd na.

3. Wees respectvol jegens uw collega’s, de natuur en de maatschappij. Ringers hebben respect voor de omgeving waarin ze werken, gaan respectvol met collega's om en maken met hen heldere afspraken, en storen omwonenden niet.

4. Wees deskundig in uw werk en handelen. Vogels worden alleen gevangen en geringd ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Ringers worden goed opgeleid en dienen altijd bereid te zijn hun kennis te verbreden en te verdiepen. Zij gaan darbij kritiek van derden niet uit de weg maar nemen deze ter harte.

5. Wees een ambassadeur. Een goede relatie met het publiek is een belangrijk onderdeel van het ringen. Vangen en ringen is een door de wet goedgekeurd hulpmiddel bij wetenschappelijk onderzoek, maar het is duidelijk dat de publieke opinie van grote invloed kan zijn als onwetend publiek niet correct word te woord gestaan. Ringers hebben de plicht de bedoelingen van hun activiteiten uit te leggen aan geïnteresseerd publiek. Om het publiek te laten zien wat we doen worden op veel ringstations excursies verzorgd waarbij het publiek van dichtbij in aanraking komt met het ringwerk. De verzamelde gegevens worden op diverse wijzen gepubliceerd.

U kunt de gehele GEDRAGSCODE downloaden.