Op 13 december 2013 krijgt Vogeltrekstation een evaluatiecommissie bestaande uit Christiaan Both (afdelingshoofd dierecologie Rijksuniversiteit Groningen), Jacquie Clark (hoofd Britse ringcentrale bij BTO) en Ellen van Donk (afdelingshoofd aquatische ecologie NIOO-KNAW) op bezoek.

De commissie zal op basis van een vooraf verstrekte informatie en naar aanleiding van interviews met werknemers van VT en andere betrokkenen een oordeel vellen over ons werk en advies uitbrengen. Op basis van dat advies zal het management van het NIOO een besluit nemen over de wijze waarop het VT binnen het NIOO zal worden voortgezet.

Deze evaluatie vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt na de laatste reorganisatie in 2008-2009. Tijdens de evaluatie wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar en wordt gekeken naar de strategie voor de toekomst. Het oordeel van de commissie is met name van belang om een het VT steviger te kunnen verankeren binnen het NIOO. We verwachten niet dat de evaluatie tot een negatief besluit zal leiden. De vooraf verstrekte informatie bevat onder andere gegevens over de financiële handel en wandel van het VT en de personele bezetting. Over de afgelopen vijf jaar bestond de gemiddelde personele bezetting op het VT uit circa 3.4 fte (fte is een rekeneenheid waarmee de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. 1 fte correspondeert met 1 volledig dienstverband van, in ons geval, 38 uur per week). Aangezien iedereen in deeltijd werkt is het aantal personeelsleden hoger, en varieerde tussen de 3 en 6 personen. Gemiddeld 2.6 fte is leiding en ondersteunende staf, de overige dienstverbanden zijn wetenschappelijk personeel.

Vogeltrekstation beschikt sinds 2009 niet langer over een vaste formatieplaats. De positie van hoofd wordt deels gefinancierd uit de zogenaamde strategische middelen van het NIOO, de rest van deze positie en de andere ondersteunende staf worden gefinancierd uit opbrengsten uit de verkoop en uit projectgelden. Het wetenschappelijk personeel wordt bekostigd uit grotere en kleinere derde geldstroomprojecten. In 2010 en 2011 is ook wetenschappelijk personeel betaald uit strategische middelen van het NIOO. De begroting van VT beslaat jaarlijks ongeveer 3 ton. De eerste jaren was ongeveer één derde daarvan strategische middelen vanuit het NIOO, in 2013 is dat nog één vijfde. Omzet uit verkoop en ringmachtigingen aan professionals zijn goed voor ruim één derde (maar daar moet ook de inkoop van de materialen vanaf), het overige geld, één derde tot ongeveer de helft van de begroting, komt uit kleine en grote onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in opdracht van derden. Vogelbescherming Nederland is een belangrijke opdrachtgever, naast een scala aan kleinere opdrachtgevers. Van 2011 t/m 2015 worden onderzoeksgelden verkregen uit het grote METAWAD project, waarin VT projectpartner is.

VT produceert een toenemende stroom publicaties, zowel wetenschappelijk als populair. De laatste jaren worden vier tot acht publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften gerealiseerd, en een evengroot aantal andere publicaties alsmede rapporten. Gedurende de afgelopen vijf jaar is ondermeer geïnvesteerd in de rekrutering van nieuwe ringers en het aantal actieve ringers in Nederland steeg met 25%. Website, database en Vinkentouw ondergingen metamorfoses en het certificeringssysteem werd verder geprofessionaliseerd. Er werden meer bijeenkomsten voor en door ringers georganiseerd en VT ging de boer op met een steeds mooiere stand om ons werk letterlijk aan de man te brengen. Er kwamen nieuwe handleidingen en een nieuw project: ring-MUS. De internetapplicatie GRIEL bleek een zorgenkindje en verbeteringen aan het systeem blijven nodig en zullen ook worden uitgevoerd. De komende jaren zullen verder gekenmerkt worden door het uitbouwen van onze demografische monitoringprojecten (CES, RAS en ring-MUS) en het doen van meer analyses op basis van de eigen gegevens. Ook zal meer en meer gewerkt gaan worden met andere vormen van tracking systemen zoals geolocators en GPS loggers. De samenwerking binnen en buiten het NIOO met verwante onderzoeksgroepen zal worden geïntensiveerd.

We hopen dat de evaluatiecommissie het werk van Vogeltrekstation op waarde zal weten te schatten en met een positief advies zal komen. Naar verwachting zal het eindrapport van de commissie eind december al gereed zijn.