17 december 2010 - In 2011 start Vogeltrekstation met een nieuw project dat is gericht op demografische monitoring van stadvogels. Het project wordt financieel ondersteund door Vogelbescherming en sluit aan bij het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van SOVON. Vandaar de naam: RING-MUS.

De opzet van het project is ontleend aan CES, maar is veel eenvoudiger. Deelnemers vangen vogels in hun eigen (achter)tuin, de tuin van een buurman, vriend of familielid, of op een ander, niet openbaar, terrein binnen de bebouwde kom. Iedereen gebruikt tenminste één 6 meter mistnet (een 6 of 9 meter mistnet  worden aan alle deelnemers gratis ter beschikking gesteld), gebruik van meer netten en andere vangmiddelen is toegestaan (afhankelijk van de grootte van het terrein). U vangt gedurende een periode van 6 uur, maar kunt zelf kiezen wanneer de vangperiode aanvangt. Zorg dat er tenminste één foerageerperiode binnen de vangperiode valt. Voorlopig stellen we een frequentie van twee vangdagen per maand voor, met de mogelijkheid twee keer een vangdag te missen in een jaar (dus in totaal 22 keer per jaar). Vaker vangen mag! Eventueel komt er ook een 'light'-variant waarin één keer per maand wordt gevangen. Voeren is toegestaan aangezien dit een wezenlijk onderdeel van het stedelijk milieu is (maar voer niet excessief), aanvullende lokmiddelen alleen buiten het broedseizoen.

Alle vogels worden geringd met een metalen ring (de ringen worden achteraf vergoed), soort, leeftijd en zo mogelijk geslacht worden bepaald, gewicht en vleugellengte (maximaal gestrekt) worden gemeten. Voor Huismussen worden kleurringen beschikbaar gesteld door Vogeltrekstation.

Deelnemers voeren zelf de gegevens in in een speciaal RING-MUS project in GRIEL, en vullen bij aanvang van het project een standaardformulier in met gegevens over de locatie, vangmiddelen en andere zaken.

Het project leent zich bij uitstek voor het opleiden van nieuwe ringers. Aspiranten kunnen zich aanmelden en worden in overleg gekoppeld aan een deelnemende ringer. De ringer fungeert als mentor en leidt de aspirant op. Zodra deze daar klaar voor is kan de aspirant zijn of haar eigen RING-MUS project beginnen. Nieuwe ringers die meedoen ontvangen naast een mistnet, palen en ringen ook een ringtang en een vleugellineaal. Ringers worden uitdrukkelijk aangespoord zelf een aspirant te zoeken en aan te melden!

Momenteel wodt de opzet van het project verder uitgewerkt en wordt een handleiding vervaardigd. Interesse aanmelden kan door een email te sturen naar Vogeltrekstation. Zodra de projectopzet definitief is ontvangt u van ons weer bericht.