FAQ Vogeltrekatlas

 

De Frequently Asked Questions zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Kaarten
 • Biometrische gegevens
  • Tabel 1 en 2
  • Figuur 1
 • Mee helpen aan de Vogeltrekatlas
 • Overige vragen

 

Kaarten

Welke punten worden getoond in de kaarten?

In de hoofdkaart worden alle ringvangsten waarvan minstens één terugmelding bekend is getoond. Ringvangsten zonder terugmelding (of andersom) worden niet getoond. Ook de gegevens die nog niet zijn gedigitaliseerd kunnen niet worden getoond.

 

Ik mis een terugmelding, waarom is dat?

Voordat de gegevens in de atlas worden getoond gaan ze door een uitgebreid selectie- en bewerkingsproces. Records kunnen daarin op diverse criteria worden afgekeurd. De afgekeurde records worden gescreend, en na verloop van tijd verbeterd of definitief verwijderd. De volgende criteria lijden tot afkeuren van records:

 1. De leeftijd van de vogel bij terugmelding komt niet overeen met de leeftijd bij ringen. Een vogel is bijvoorbeeld teruggemeld als nestjong terwijl al een jaar is verstreken. Meestal betreft dit invoerfouten.
 2. De terugmelddatum ligt vóór de ringdatum. Vaak is dit indicatief voor een afleesfout van het ringnummer van de terugmelding. Soms ook betreft het invoerfouten.
 3. De leeftijd bij terugmelding is te hoog voor de soort. Als uitgangspunt wordt genomen de oudst bekende vogel uit de lijst van Staav. Hier wordt een marge van 20% bijgeteld omdat records natuurlijk altijd verbroken kunnen worden. Is de leeftijd nog hoger dan wordt het record afgekeurd. Dikwijls is deze fout indicatief voor een afleesfout van het ringnummer van de terugmelding. Bij een aantal soorten is de maximale leeftijd bewust aangepast omdat de lijst van Staav achterloopt.
 4. De vogel is twee keer dood gemeld, of levend teruggemeld na doodmelding.
 5. De opgegeven coördinaten en de EURING placecode komen niet overeen. Deze check is nodig om grote fouten in met name de oudere data uit te filteren. Meestal zijn dat coördinaatfouten waarbij een verkeerd kwadrant is gebruikt (spiegeling op evenaar of greenwich), soms ook betreft het onverklaarbare discrepanties, waarschijnlijk door invoerfouten. Deze check zorgt voor verreweg de meeste afkeuringen. Het betreft vooral oudere gegevens waarbij de coördinaten alleen op graden en minuten werden ingevoerd. De EURING placecode werd daarbij handmatig ingevoerd.

Naast deze 5 checks die ieder op zich tot afkeuren leiden wordt ook nog gekeken naar verschil in geslacht tussen ring- en terugmeldgegeven en verschil tussen ringsoort en meldsoort, maar records worden hier niet op afgekeurd. Deze informatie helpt wel bij het interpreteren van andere fouten.

 

Wat betekenen de verschillende kleuren in de kaarten?

De kleur van de punten in de kaarten toont het seizoen waarin de vogel is geringd of teruggemeld. De seizoensindeling verschilt tussen soorten en wordt getoond in de legenda linksonder (voorjaarstrek (licht oranje), broedseizoen (oranje), najaarstrek (lichtblauw), winter (donkerblauw)).

 

Waarom zijn er 4 verschillende tabbladen met kaarten?

Er zijn 4 tabbladen met kaarten: ‘Totaal’, ‘Broedvogels’, ‘Doortrekkers’ en ‘Overwinteraars’. De punten in deze tabbladen geven antwoord op de volgende ecologische vragen:

 • Broedvogels:     Deze vogels waren in het broedseizoen in Nederland
 • Doortrekkers:   Door deze vogels wordt Nederland als tussenstop gebruikt tijdens de trek
 • Overwinteraars: Door deze vogels wordt Nederland als overwinteringsgebied gebruikt
 • (Totaal:                Hier vindt u alle ring- en terugmeldlocaties. )

Een melding in de kaart broedvogels betekent dus niet dat de vogel ook daadwerkelijk aan het broeden was in Nederland, maar wel dat de vogel tijdens het broedseizoen in Nederland was.

 

Wanneer worden mijn vangsten in de kaart getoond?

Nadat u een terugmelding in Griel heeft ingevoerd duurt het nog 3 dagen voordat uw melding in de atlas wordt getoond, mits de ringvangst al ingevoerd is. De komende weken kan het langer duren omdat de atlas nu handmatig ververst wordt.

 

Wat is de betekenis van de leeftijden die ik in de kaart kan kiezen?

U kunt zelf, linksboven in de kaart, selecteren welke ‘Leeftijden’ getoond worden (Alle leeftijden, Nestjong, Onvolwassen of Volwassen). Voor deze webatlas hebben we nestjong gedefinieerd als de niet-vliegvlugge jonge vogel. Leeftijd is de leeftijd waarop een vogel (in Nederland of buitenland) geringd is. Wanneer u bijvoorbeeld op ‘nestjong’ zoekt worden alle terugmeldingen en ringgegevens getoond van vogels die geringd zijn als nestjong.

 

De getoonde locatie klopt niet precies. Hoe komt dat?

Vooral van oude gegevens zijn de coördinaten vaak onnauwkeuriger bekend. Ook is van sommige soorten de locatie bewust minder nauwkeurig weergegeven.

 

De broedperiode is korter dan ik van deze soort verwacht

De broedperiode is bewust kort gehouden om te voorkomen dat, zeker bij watervogels, ruiers uit oostelijk gelegen broedgebieden, ook in deze categorie terecht komen.

 

Waarom staat mijn ringvangst niet op de kaart?

Alleen ringvangsten waar minstens één terugmelding van gedaan is worden op de kaart getoond. Daarnaast vinden er ook nog kwaliteitscontroles plaats om te voorkomen dat fouten worden getoond.

 

Hoe kan ik mijn eigen ringvangsten zien?

Het is niet mogelijk om alleen uw eigen gegevens in te zien. U kunt wel op de kaarten zoeken op uw woonplaats en de vangsten bekijken.

Het inzien van eigen gegevens is een van de belangrijkste functionaliteiten die we nog aan het doe-het-zelf-deel van de atlas willen toevoegen.

 

Biometrische gegevens

Waarom zijn sommige grafieken en tabellen in drie tijdsperiodes opgedeeld?

Het aantal geringde en teruggemelde vogels wordt getoond als totaal en per periode.

Deze periodes zijn:         

 • 1911-1959: periode vóór de introductie van mistnetten.
 • 1960-1990: periode voór het begin van CES projecten.
 • 1991 - heden: huidige periode, met mistnetten en CES projecten.

 

Welke biometriegegevens worden getoond?

Gegevens van de drie belangrijkste biometrische maten worden getoond: vleugellengte, gewicht en tarsuslengte voor broedvogels, doortrekkers (voor- en najaarstrek) en overwinteraars. Deze waarden zijn ook opgesplitst naar geslacht en volwassen / onvolwassen. Gegevens van nestjongen zijn niet meegenomen. Voor soorten die vooral als nestjong worden geringd (bv ooievaars) zijn daarom weinig gegevens bekend.

 

Wat is de betekenis van de getoonde leeftijd in het tabblad ‘leeftijdsverdeling’?

Dit is de tijd tussen de ringvangst en de meest recente terugmelding. Dit hoeft niet overeen te komen met de leeftijd van de vogel. Individuen die veel ouder zijn dan uit de literatuur bekend is worden er uit gefilterd voordat ze getoond worden. Meldingen waarvan niet achterhaald kan worden hoe lang de vogels al dood is (bijvoorbeeld ‘dood langer dan een week’ of ‘alleen ring gevonden’) worden ook niet meegenomen de top 10 oudste vogels.Een vogel kan ouder zijn geworden dan de getoonde leeftijd, omdat slechts het verschil in tussen ringvangst en terugmelding wordt getoond.

 

Tabel 1 en 2

Waarom is het totale aantal vogels in Tabel 1 en 2 verschillend?

Het totaal aantal geringde vogels in Tabel 1 is het aantal inclusief de ringvangsten waarvoor geen terugmelding is  en het aantal ringvangsten waarvan de gegevens nog niet digitaal beschikbaar zijn.

De aantallen in Tabel 2 zijn exclusief de nog niet ingevoerde vogels (aangezien daar het seizoen waarin ze werden geringd niet bekend is). Dit verklaart het verschil in totale waarden tussen Tabel 1 en Tabel 2. Het percentage teruggemelde individuen is hiervoor gecorrigeerd.

 

Wat wordt er in Tabel 2 getoond?

Tabel 2 toont het totaal aantal geringde vogels per seizoen en het aantal / percentage vogels dat hiervan ooit is teruggemeld. Waarbij deze toelichting belangrijk is:

De aantallen in tabel 2 zijn exclusief de nog niet ingevoerde vogels (aangezien daar het seizoen waarin ze werden geringd niet bekend is). Dit verklaart het verschil in totale waarden tussen Tabel 1 en Tabel 2.
Het gemelde aantal terugmeldingen is het aantal terugmeldingen van de vogels ooit. In de categorie ‘broedseizoen’ worden dus alle terugmeldingen getoond van vogels die in het broedseizoen zijn geringd. Deze gegevens geven inzicht in het verschil in terugmeldkans tussen de seizoenen.
Het terugmeldpercentage is het percentage individuen (dat geringd is in een bepaald seizoen) dat ooit is teruggemeld.

 

Wat betekent ‘niet ingevoerd’?

Sinds het begin van het ringwerk in Nederland is bekend hoeveel vogels er jaarlijks zijn geringd. Deze historische gegevens staan op papier in ons archief en worden door vrijwilligers gedigitaliseerd. Wanneer de gegevens nog niet zijn gedigitaliseerd, dan worden wel al de jaartotalen getoond in de atlas (bv in Tabel 1 of figuur 2). De gegevens worden niet getoond in de kaarten of bijvoorbeeld Tabel 2.

 

Wat is het verschil tussen aantal meldingen en aantal individuen?

Het aantal terugmeldingen betreft alle terugmeldingen van een vogelsoort. Dat kunnen er bij sommige soorten zoals de ooievaar wel tientallen zijn. Het aantal

 

Figuur 1

Wordt in Figuur 1 de verspreiding van de soort weergegeven?

In Figuur 1 wordt de vanginspanning getoond. De ringinspanning wordt bepaald op basis van de ingevoerde vangsten. Deze is sterk afhankelijk van de (historische) verspreiding van de ringers en hun inspanning en hoeft niet overeen te komen met de verspreiding van een soort.

 

 

Mee helpen aan de Vogeltrekatlas

Kan ik mee helpen aan de Vogeltrekatlas?

Hulp is zeker welkom! Soorten waar nog geen tekst bij staat kunt u beschrijven via een vaste vragenlijst. U kunt daarvoor contact opnemen met het Vogeltrekstation

 

Ik zie een fout. Hoe kan ik deze doorgeven en verbeteren?

Als u een fout tegenkomt, bijvoorbeeld een melding op een vreemde plek of een melding die u mist, dan kunt u deze melden bij het Vogeltrekstation. Meld daarbij ook bij voorkeur altijd het ringnummer waarover het gaat, zodat wij de gegevens kunnen opzoeken in de database.

 

Overige vragen

Wat is de betekenis van de records?

 • ‘OUDSTE’ : de oudste (grootste tijd tussen ring- en terugvangst) vogel die bekend is in de database van het Vogeltrekstation;
 • ‘VERSTE’: de grootste afstand tussen twee vangsten;
 • ‘SNELSTE’: de grootste afgelegde afstand per dag, berekend op basis van afstand tussen twee vangsten gedeeld door het aantal tussenliggende dagen.

 

Kan ik data opvragen?

Derden (niet-ringers) kunnen data uit de Vogeltrekstation-database opvragen via de knop ‘Data opvragen’, die getoond wordt bij de statistiekpagina’s. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Ringers kunnen direct contact opnemen met het Vogeltrekstation wanneer zij data willen gebruiken. Ringers kunnen hun eigen data, met bijbehorende ring- en/of terugmeldgegevens in Griel bij ‘Mijn Projectgegevens’ opvragen. Het data-aanvraagformulier is dus vooral bedoeld voor derden.

 

Wat betekent BL?

BL betekent ‘buitenland’.

 

Waarom staat er bij sommige soorten nog geen tekst en/of foto?

Nog niet alle soorten zijn beschreven. Afgelopen maanden zijn eerst de soorten beschreven die het meeste worden geringd.

U kunt ook meehelpen door een soort te beschrijven. We zoeken nog veel auteurs voor de nog niet beschreven soorten. Neem hiervoor contact op met het Vogeltrekstation.